Guangdong, Macau plan to build pedestrian border checkpoint

16 May, 2012
Guangdong, Macau plan to build pedestrian border checkpoint

Guangdong, Macau plan to build pedestrian border checkpoint

16 May, 2012